Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - foreldrebetaling i barnehager (maksimalpris)

Regjeringen vil sende ut forslag til forskrift om foreldrebetalingen på høring høsten 2003. Forskriften vil inneholde regler om innføring av en fleksibel maksimalpris på foreldrebetalingen i tråd med barnehageforliket som ble vedtatt 11. juni 2003. Maksimalprisen foreslås innført trinnvis. Det betyr at det innføres en maksimalgrense for foreldrebetalingen på om lag 2 750 kroner (2 500 kroner pris- og kostnadsjustert) fra 1. mai 2004 (trinn 1). Maksimalprisen vil være fleksibel ved at det åpnes for at barnehageeier kan gå ut over maksimalprisen dersom barnehagens samarbeidsutvalg godkjenner det. Det vil gjelde i de tilfellene der barnehagene på tross av offentlige tilskudd og foreldrebetaling er truet av nedleggelse eller kvaliteten rammes.

Forskriften vil videre, med virkning fra 1. august 2005 (trinn 2), regulere innføringen av en maksimalgrense som er lavere enn trinn 1. Innføringen av trinn 2 vil være avhengig av om målet om tilnærmet full behovsdekning nås i 2005. Maksimalgrensen i trinn 2 vil gjelde for et ordinært tilbud innenfor dagens lover og forskrifter. Forskriften vil åpne for at barnehager kan gå utover maksimalgrensen dersom barnehagen gir et tilbud utover det ordinære eller er truet av nedleggelse.

Regjeringen vil i arbeidet med forskriften også vurdere regler om ulike moderasjonsordninger. Forskriften vil inneholde regler om forvaltningen av ordningen, evaluering og eventuelle sanksjoner der barnehageeier ikke overholder reglene om foreldrebetaling.