Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - funksjonshemmede barn i barnehage

Tilskuddsordningen for barn med funksjonshemming i barnehage legges om for å gjøre ordningen mer målrettet. Regjeringen foreslår å tildele midlene etter antall barn i kommunen i alderen 1–5 år. Kommunene skal fortsatt fordele midlene på bakgrunn av søknader fra barnehager som gir et tilbud til barn med funksjonshemming.

Tilskuddet kan blant annet nyttes til å styrke barnehagens bemanning, redusere barnegruppens størrelse, gi tilskudd til eller dekke særlige skyssordninger, fysisk tilrettelegging eller innkjøp av særskilt materiell. Tilskuddet skal ikke nyttes til å finansiere tilbud eller rettigheter barna har etter annet regelverk, for eksempel spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven. Kommunen vil fortsatt ha ansvar for å yte det som er nødvendig av egne midler, i tillegg til tilskuddet fra staten, for å gi barn med funksjonshemming et tilrettelagt tilbud i kommunale eller private barnehager. For at kommunene skal kunne omstille seg gradvis, vil omleggingen skje over 2 år. For 2004 tildeles derfor halvparten av midlene til den enkelte kommune etter de nåværende tildelingskriteriene, mens halvparten av midlene tildeles ut fra antall barn 1–5 år.