Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - økonomisk likeverdig behandling av barnehager

For å bidra til å nå målet om full utbygging er det viktig å sikre økonomisk likebehandling av barnehager.

Regjeringen vil sende forslag til forskrift om økonomisk likeverdig behandling på høring høsten 2003. I forskriften vil det stilles krav om at kostnadsvekst i barnehagene, som hovedregel ikke kan gå utover ordinær lønns- og prisvekst. Forskriften kan regulere kommunenes plikt til kostnadsdekning ved å begrense den oppad til et visst nivå. I arbeidet med forskriften vil det bli lagt stor vekt på å sikre at økonomisk likeverdig behandling ikke får en kostnadsdrivende effekt. Regjeringen foreslår videre en videreføring av gjeldende satser for statlig driftstilskudd til private og kommunale barnehager, som ble betydelig økt fra 1. august 2003. Dette innebærer at private barnehager vil motta et høyere tilskudd enn de offentlige barnehagene også i 2004. Hensikten med differensieringen er å kompensere private barnehager for lav kommunal finansiering og på den måten bidra til at økt økonomisk likeverdig behandling mellom private og kommunale barnehager. Regjeringen foreslår også å legge inn midler til en skjønnspott på nesten 0,5 milliarder kroner administrert av fylkesmannen. Skjønnspotten vil innrettes slik at kommunene gis mulighet til å ivareta ytterligere likeverdig behandling av barnehagene.