Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager – investering og drift av nye plasser i 2004

Regjeringens høyest prioriterte mål i barnehagepolitikken er barnehageplass til alle som ønsker det. Målet for utbygging i 2004 er nye barnehageplasser til 12 000 barn. I budsjettet for 2004 er det lagt inn 260 millioner kroner på barnehagekapitlet til drift av disse plassene (netto om lag 160 mill. kroner når en korrigerer for redusert kontantstøtte). For å stimulere til økt utbygging vil Regjeringen videreføre ordningen med investeringstilskudd til nye barnehageplasser (som ble innført 1. august 2003). Målet med investeringstilskuddet er å kompensere barnehageeierne for merkostnadene knyttet til bygging av ny barnehage eller utvidelse av eksisterende barnehage.

Ved innføringen av ny lov om generell kompensasjon for merverdiavgift for kommunesektoren fra 1. januar 2004 vil kommuner og private barnehageeiere få reduserte drifts- og eventuelle investeringskostnader som følge av at de får refundert merverdiavgiften. Endringene gjennom merverdiavgiftsreformen vil gi barnehagesektoren en momskompensasjon på anslagsvis 350 millioner kroner.

Regjeringen har lagt opp til at ordningen overfor kommunesektoren i hovedsak finansieres gjennom en engangsreduksjon i kommunenes frie inntekter. Dette gjelder bl.a. drift av kommunale barnehager. I forhold til investeringsutgifter for nye barnehageplasser er det imidlertid ikke foretatt noe uttrekk fra kommunenes frie inntekter. Isteden er det foretatt en korrigering ved å redusere investeringstilskuddet tilsvarende momskompensasjonen for både private og kommunale utbyggere. Den samlede kostnaden for etablereren er dermed uendret.

For nærmere omtale av denne ordningen vises det til St.prp. nr. 1 (2003-2004) Barne- og familiedepartementet og Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - Lovendringer og St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.