Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnetrygd

3. desember: Stortingets vedtak

Som en del av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, er det vedtatt å avrunde månedsbeløpene for ordinær barnetrygd, småbarnstillegget for enslige forsørgere og den ekstra barnetrygden i Finnmark til "nærmeste hele ti krone". Dette innebærer at barnetrygden reduseres fra 11 664 kroner til 11 640 kroner pr. barn, og at Finnmarkstillegget øker fra 3 792 kroner til 3 840 kroner pr. barn. Småbarnstillegget for enslige forsørgere som mottar uavkortet overgangsstønad og har barn fra 0 til 3 år, øker fra 7 884 kroner til 7 920 kroner. Samlet vil dette gi en innsparing på om lag 27 mill. kroner i 2004.

I tillegg foretas det innstramninger i reglene for stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

Satsene i den ordinære barnetrygden foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2003. Dette innebærer at den generelle barnetrygden også i 2004 blir 11 664 kroner pr. barn pr. år fram til barnet fyller 18 år. Den ekstra barnetrygden for Finnmark og Nord-Troms opprettholdes på 3 792 kroner pr. barn pr. år. Ett småbarnstillegg gis til enslige forsørgere som har barn under tre år og som oppfyller vilkårene for full overgangsstønad. Tillegget er 7 884 kroner pr. år.