Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bilavgifter - arbeidsgruppe

Høsten 2002 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede et nytt engangsavgiftssystem for personbiler. Gruppen skulle også se på forholdet mellom engangsavgiften og andre bilavgifter. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Finansdepartementet 30. april. Denne rapporten kan leses her.

Rapporten ble sendt på høring med høringsfrist 16. august 2003. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.5.2, er det gitt en oppsummering av arbeidsgruppens anbefalinger, i tillegg til en oppsummering av høringsuttalelsene. Høringsbrevet, i tillegg til de innkomne høringsuttalelsene, kan leses her.

Arbeidsgruppen foreslo blant annet å innføre en miljødifferensiert årsavgift. Dette vil innebære at årsavgiften for enkelte kjøretøy øker. En slik omlegging bør derfor ses i sammenheng med arbeidet med å gjøre årsavgiften mer fleksibel. For mer om dette henvises til St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.5.5.

I rapporten ble det også anbefalt å innføre avgiftsincentiv for svovelfritt drivstoff i den grad dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er gitt en egen omtale under svovelfritt drivstoff.

Se også Bruksfradrag for kjøretøy