Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand - næringsliv og landbruk i sør

Regjeringen viderefører satsingen på næringsutvikling i sør. Det er foretatt gjennomganger i hovedsamarbeidsland og utvalgte samarbeidsland med sikte på å styrke og målrette den norske innsatsen på næringslivsområdet i disse landene. Det er satt av ressurser til oppfølging av gjennomgangene. Det legges vekt på å utnytte den kompetanse og kunnskap som finnes i norske ressursbaser og næringsliv i dette arbeidet. Tilskuddet til Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) videreføres på samme nivå som i 2003.

For å nå FNs tusenårsmål må det legges til rette for produktiv virksomhet i de fattigste utviklingslandene, slik at folk kan skaffes arbeid og inntekt. I de fattigste landene livnærer opptil 90 prosent seg av primærnæringene, det vil i hovedsak si landbruk. I de norske samarbeidslandene Uganda, Mosambik, Malawi og Tanzania er denne andelen nærmere 80 prosent, mens den i Nepal er over 90 prosent.

Landbruket er ryggraden i økonomien, og man kan ikke bekjempe fattigdom i disse landene uten å vektlegge landbruksutvikling. Derfor har Utenriksdepartementet nylig utarbeidet en rapport om landbruksutvikling. Denne rapporten er et viktig bidrag til handlingsplanen for landbrukssatsing i utviklingssammenheng som Regjeringen er i ferd med å utarbeide.

Regjeringen vil bidra til å justere samarbeidsavtalene med hovedsamarbeidslandene slik at landbruk inkluderes og Norge får et grunnlag for dialog med myndighetene. I den bilaterale innsatsen vil Regjeringen særlig støtte landbruksutvikling i de hovedsamarbeidsland som bygger landbrukssatsing inn i sine nasjonale fattigdomsstrategier.