Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand - utdanning

I Regjeringens handlingsplan slås det fast at utdanning er et av de viktigste våpen mot fattigdom. Satsingen på utdanning vil økes med om lag 200 millioner kroner. Om lag 9 prosent av den norske bistanden går til utdanningsformål. I inneværende stortingsperiode er målet 15 prosent. Den kraftige opptrappingen av bistand til utdanning, som startet i fjor, fortsetter.

Manglende utdanning er blant de sentrale årsakene til at fattige ikke får fremmet sine rettigheter og bedret sin sosiale situasjon. Utdanning er også nødvendig for å fremme demokrati og menneskerettigheter. To tredjedeler av de som ikke kan lese og skrive og 60 prosent av de som ikke får skolegang er jenter/kvinner. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted betraktes utdanning av jenter/kvinner som den mest effektive investering i fattige land. Utdanning reduserer mødre- og barnedødeligheten og bidrar til færre barnefødsler. Det fører til bedre helse blant fattige, noe som igjen har stor betydning for økonomisk utvikling. I tillegg styrker utdanning kvinners stilling.