Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligskatt

Som et ledd i å fjerne fordelsbeskatningen av beregnet inntekt fra egen bolig, foreslår Regjeringen å øke bunnfradraget for boligeiendom fra 80 000 kroner til 90 000 kroner i 2004. En skattyter som eier egen bolig med ligningstakst over 90 000 kroner, vil få redusert inntektsskatten med 70 kroner. En økning av bunnfradraget for bolig til 90 000 kroner vil redusere provenyet fra inntektsskatten med om lag 100 millioner kroner på årsbasis.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.4.

Det foreslås også at samboere med felles barn skal likestilles med ektefeller når det gjelder adgang til å selge bolig uten gevinstbeskatning etter samlivsbrudd. For nærmere redegjørelse for forslaget vises til Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer kapittel 4.