Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land i et gitt tidsrom, vanligvis år eller kvartal. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP pr. innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraften.

BNP for Fastlands-Norge utgjør om lag 79 prosent av totalt BNP, og tilsvarer samlet verdiskaping for Norge, fratrukket inntektene fra oljevirksomheten og utenriks sjøfart. Når en analyserer konjunkturutviklingen holdes normalt oljevirksomheten og utenriks sjøfart utenfor. Bakgrunnen for dette er at produksjonen i disse sektorene viser store svingninger.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.1.