Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken blir det ofte fokusert på balansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten, dvs. det oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Overskuddet på statsbudsjettet, inklusive Statens petroleumsfond, anslås for 2004 til 106 milliarder kroner. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet anslås til 67,8 milliarder kroner, mens det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 50,7 milliarder kroner.

Nettofinansinvesteringene i offentlig forvaltning inklusive kommunesektoren, som svarer til overskuddsbegrepet i Maastricht-avtalen, anslås til 107 milliarder kroner i 2004, tilsvarende 6,7 prosent av BNP.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2004 kapittel 3.2.