Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettering - flerårig

Det foreslås at Regjeringen fra og med budsjettforslaget for 2005 hvert år skal presentere en tre-årig framskriving av statsbudsjettets utgifter og inntekter. Framskrivingene skal bl.a. vise utviklingen i de store regelstyrte ordningene, konsekvensene av de vedtakene som treffes i forbindelse med budsjettet for kommende år, samt konsekvensene av politisk vedtatte planer. Dette vil i sin tur synliggjøre det budsjettmessige handlingsrommet for de kommende år, og hvorledes dette står i forhold til gjeldende finanspolitiske retningslinjer. Beslutningstakerne får dermed et bedre grunnlag for de avveiinger og prioriteringer som må gjøres i den årlige budsjettprosessen.