Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Byggesaksbehandling

Regjeringen la 16. august 2002 frem Ot.prp. nr. 112 (2001-2002) med forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Endringene trådte i kraft 1. juli 2003. Endringene skal føre til langt raskere behandling av byggesaker. Den lange tiden som går fra planlegging til ferdigstilling av nye boliger påvirker både byggekostnader og boligpriser. Endringene er basert på initiativ fra Høyre som fikk bred tilslutning i Stortinget, og omfatter blant annet innføring av en generell tidsfrist for behandling av byggesaker på 12 uker, en frist på 3 uker for å få igangsettingstillatelse og 3 uker for å behandle enkle tiltak. Det er også vedtatt en rekke andre endringer som skal gjøre byggesaksbehandlingen enklere og regelverket bedre.

Regjeringen utnevnte den 15. mars 2002 et lovutvalg for en bred gjennomgang av bygningslovgivningen (Bygningslovutvalget). Utvalget har en funksjonstid på tre år. I utvalgets mandat er det blant annet bedt om en gjennomgang av lovgivningen på feltet med sikte på ytterligere forenklinger og en mer brukervennlig lov, samt en gjennomgang av lovens struktur. Utvalget er også bedt om å se på muligheter for en sterkere integrering av plansaker og bygningssaker. Utvalget leverer delutredning i oktober 2003. Delutredningen inneholder blant annet et komplett lovforslag om utbyggingsavtaler.