Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dåpsopplæring

Regjeringen vil fra 2004 sette i verk reformen av dåpsopplæringen i Den norske kirke, og går inn for å øke bevilgningen til dette formålet med 25 millioner kroner i 2004. Reformforslaget ble presentert i St.meld. nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid, om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja, og behandlet av Stortinget våren 2003.