Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EØS - Finansieringsordningene i det utvidede EØS

Gjennom forhandlingene om en utvidet EØS-avtale er det avtalt å etablere to nye finansieringsordninger, en EØS-ordning og en særskilt norsk ordning. De samlede årlige overføringene til disse ordningene blir på 233,4 millioner euro eller om lag 1,9 milliarder kroner i perioden 1. mai 2004 til 30. april 2009. Norges andel blir totalt på om lag 226,8 millioner euro eller om lag 1,9 milliarder kroner per år.

De økte bidragene fra EFTA/EØS-siden og fra Norge skal gå til økonomisk og sosial utjevning i et utvidet EØS, noe som først og fremst skal komme de nye medlemslandene til gode. Målet er å sette dem i stand til fullt ut å dra fordel av det indre marked. Økt handel og økte investeringer forutsettes i seg selv å bidra til større velstand og utjevning. Det vil også være i norsk interesse. Det er også viktig for Norge at de nye medlemslandene så raskt som mulig kan gjennomføre EUs regelverk, ikke minst på områder som er av stor betydning for oss; bedre miljø, mer effektiv ytre grensekontroll og styrking av rettsapparatet.

Fordelingen av støtten er basert på kriterier knyttet til befolkningsstørrelse og BNI per capita sammenlignet med et gjennomsnitt av de nåværende medlemslandene. Polen vil bli den desidert største mottageren av norsk støtte. Nær halvparten av midlene vil være forbeholdt Polen.

Det vil erfaringsmessig ta tid fra ordningene trer i kraft 1. mai 2004 til midler utbetales til konkrete prosjekter i de enkelte mottagerlandene. Det er foreslått bevilget 50 millioner kroner til utbetaling under hver av ordningene i 2004.