Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

El-avgift og ESA

ESA vil trolig regne dagens fritak fra el-avgiften som ulovlig støtte, og faren er stor for at ESA vil kreve at ulovlig mottatt støtte skal tilbakebetales. Det er derfor påkrevet å finne en løsning for el-avgiften fra 1. januar 2004.

Regjeringen foreslår at el-avgiften avvikles for all produksjonsvirksomhet fra 1. januar 2004. Endringene vil også bli gjennomført for offentlig sektor, men endringene i offentlig sektors avgiftsbetalinger vil bli motvirket gjennom endringer i statsbudsjettets rammer og overføringene til kommunene. Regjeringen mener at det samtidig bør iverksettes tiltak for å dempe økningen i el-forbruket og foreslår at Energifondet styrkes.

For å dempe økningen i el-forbruket og fortsatt stimulere til overgang til alternative energikilder og vannbåren varme, vil Regjeringen innføre et nytt system som avgiftslegger deler av el-forbruket i næringsvirksomhet. Regjeringen vil komme tilbake i Revidert nasjonalbudsjett 2004 med et forslag til et nytt system med sikte på iverksettelse fra 1. juli 2004.

Se også Miljøstøtte - ESAs nye retningslinjer.

Se egen pressemelding om el-avgiften

For en nærmere omtale, se St.meld. nr. 2 (2002-2003) Revidert nasjonalbudsjett 2003, avsnitt 3.3.5 og St.prp. nr.1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.7.