Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elbiler – utleie og leasing

Omsetning av kjøretøy som bare benytter elektrisitet til fremdrift, er i dag fritatt for merverdiavgift. Stortinget ba i Innst.S nr. 86 (2002-2003) Regjeringen om å utrede muligheten for å utvide fritaket til også å omfatte utleie og leasing. Finansdepartementet undersøker nå hvorvidt en utvidelse av fritaket kan gjennomføres uten å komme i strid med Norges forpliktelser under EØS avtalen.

For nærmere omtale, se Ot.prp. nr. 1 Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer (2003-2004) punkt 19.4.