Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eldreomsorg

Regjeringen foreslår å styrke kommuneøkonomien blant annet for å bedre eldreomsorgen. Å drive god eldreomsorg er kommunenes ansvar, ca en tredel av kommunens utgifter er relatert til pleie- og omsorgstjenester. Regjeringen vil øke kommunenes handlingsrom blant annet ved å gi dem økte frie inntekter gjennom økte overføringer og redusere bruken av øremerkede tilskudd.

Regjeringen legger vekt på å bedre kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten og foreslår økte bevilgninger på 30,5 mill. kroner til tiltak for kvalitets- og kompetanseheving i sektoren:

• Regjeringen la 27. juni frem St. meld. nr. 45 (2002 - 2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Regjeringen foreslår å bevilge 10,5 millioner kroner til oppfølging av tiltak i meldingen, bl.a. oppfølging av avtalen som er inngått mellom staten og Kommunes Sentralforbund (KS) om fremtidig utvikling av de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Gjennom avtalen forplikter staten og kommunesektoren seg til å arbeide for å utvikle kvaliteten på tjenestene gjennom bedre ledelse og organisering, bedre saksbehandling og gjennom etablering av kvalitetssystemer. Regjeringen vil også i samarbeid med KS sørge for bedre ledelse og høyere kvalitet gjennom den pågående 4-årige satsingen ”Flink med folk”.

• Det er et mål å bedre tjenestene gjennom god rekruttering og ved å sikre stabil arbeidskraft med nødvendig kompetanse. Samlet foreslås det avsatt om lag 130 millioner kroner i 2004 til rekrutteringsplanen, hvorav 70 millioner kroner på Sosialdepartementets budsjett og 60 millioner kroner på Helsedepartementets budsjett. Dette omfatter en styrking på 20 millioner kroner til kommunene for å heve kompetansen i pleie- og omsorgssektoren.

Se også Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 - 2006 - Rekruttering for betre kvalitet.