Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Generasjonsregnskapet

Finansdepartementet siden 1995 jevnlig presentert såkalte generasjonsregnskapsberegninger basert på siste års budsjettforslag. Formålet med beregningene er å belyse de generasjonsmessige fordelingsvirkningene av å videreføre dagens budsjettpolitikk, når en tar hensyn til demografiske utviklingstrekk og de forpliktelsene som er innebygd i dagens folketrygdsystem. Beregningene tar utgangspunkt i den langsiktige budsjettskranken for offentlig sektor. Denne innebærer at utbetalinger i form av overføringer og forbruk over tid må finansieres ved skatteinntekter fra dagens og framtidige generasjoner, eller ved å trekke på den formuen offentlig sektor disponerer. Det er antatt at dagens standard og dekningsgrad for offentlig finansierte tjenester og regelverket i folketrygden videreføres, og at nettoskattene over tid holdes konstante på alle alderstrinn, korrigert for reallønnsutviklingen. Gitt disse forutsetningene angir generasjonsregnskapsberegningene hvor mye høyere nettoskattene måtte ha vært i dag for å oppnå langsiktig balanse i offentlige budsjetter.

Nye beregninger av generasjonsregnskapet basert på budsjettforslaget for 2004 antyder alt i alt et innstrammingsbehov på i størrelsesorden 70-95 milliarder kroner for at budsjettet skal være i generasjonsmessig balanse.

Se også avsnitt 3.2.6 og boks 3.3 i Nasjonalbudsjettet 2004.