Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnfondsbevis

Fra og med inntektsåret 2000 ble reglene for reguleringen av inngangsverdien på grunnfondsbevis endret slik at inngangsverdien bare skulle reguleres med endringer i sparebankers utjevningsfond. Forholdet til fondsemisjon i sparebanker ble ikke omtalt særskilt.

Gjennomføres fondsemisjon i sparebanker ved at midler overføres til grunnfondsbeviskapitalen fra overkursfond eller utjevningsfond innebærer dette en nedregulering av inngangsverdien på grunnfondsbevisene. Gjennomføres fondsemisjon ved overføring fra årets overskudd innebærer det en økning i den kapitalen grunnfondsbeviseierne anses å ha en særskilt rett til, uten at dette medfører noen oppregulering av grunnfondsbevisenes inngangsverdi.

Effekten av fondsemisjon ble ikke vurdert da reglene ble endret i 2000, og må anses utilsiktet. Regjeringen foreslår derfor å endre reglene, slik at fondsemisjon i sparebanker ikke vil innebære en nedregulering av grunnfondsbeviseiernes inngangsverdier.

For nærmere omtale, se Ot.prp. nr. 1 (1993-94) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer kapittel 14.