Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten

Hagen-utvalget har foretatt en bred gjennomgang av finansieringsordningene for spesialisthelsetjenesten. Denne gjennomgangen følges opp i St.meld. nr. 5 (2003-2004) Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten som vil bli lagt frem i tilknytning til statsbudsjettforslaget for 2004. Det er lagt vekt på at inntektssystemet skal være forutsigbart. Regjeringen foreslår å videreføre og videreutvikle dagens blandingsmodell som er en kombinasjon av innsatsstyrt finansiering og basisbevilgning. Samlet innebærer forslagene i stortingsmeldingen at regionale helseforetak får et større finansieringsansvar enn i dag. Det legges opp til at aktivitetsbasert finansiering i fremtiden skal omfatte flere områder innen spesialisthelsetjenesten.