Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Inntektssystemet

Inntektssystemet er et system for fordeling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. I 2004 vil kommunene og fylkeskommunene motta henholdsvis 31 og 11,5 milliarder kroner i rammetilskudd. Rammetilskudd og skatteinntekter utgjør til sammen om lag 69 prosent av kommunesektorens inntekter. Disse inntektene er frie inntekter, det vil si inntekter som sektoren kan disponere fritt uten andre bindinger fra staten enn de som følger av lover og forskrifter.

Hensikten med inntektssystemet er å fordele midlene som blir tilført kommunesektoren på en mest mulig rettferdig måte. Fordi kommunene og fylkeskommunene er svært forskjellig demografisk, geografisk og sosialt, og fordi skatteinntektene varierer betydelig kommunene i mellom, er det nødvendig med et system som korrigerer og kompenserer for slike forskjeller. Gjennom inntektsutjevningen utjevnes i stor grad forskjeller i skatteinntekter og gjennom utgiftsutjevningen får kommuner og fylkeskommuner full kompensasjon for ufrivillige kostnader i tjenesteproduksjon. Det overordnende formålet med inntektssystemet er å legge til rette for at alle kommuner og fylkeskommuner kan ha et likeverdig tjenestetilbud.

Inntektssystemet ivaretar også regionalpolitiske målsetninger. Kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge mottar Nord-Norgetilskudd og kommuner med skatteinntekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet og færre enn 3 200 innbyggere mottar Regionaltilskudd.