Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Gjennom Intensjonsavtalen har både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden forpliktet seg til å arbeide for å redusere sykefraværet med 20 pst. innen utløpet av avtaleperioden (31.12.2005) sammenlignet med nivået 2. kvartal 2001. Intensjonsavtalen skal evalueres høsten 2003, blant annet med utgangspunkt i sykefraværstallene fram til og med 2. kvartal 2003. En partssammensatt gruppe vil legge fram en samlet evalueringsrapport. På bakgrunn av denne vil Regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, drøfte det videre arbeidet for et inkluderende arbeidsliv.Andre hovedmål i Intensjonsavtalen er å tilsette langt flere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og å hindre utstøtning av eldre arbeidstakere slik at den reelle pensjoneringsalder økes.

Det er opprettet trygdeetatens arbeidslivssenter i alle fylker og kontaktpersonordning for IA-virksomheter i alle fylker. Arbeidslivssentrene skal gi råd og veiledning i arbeidet med sykefravær og bedriftsintern attføring på system- og individnivå. Virksomheter som undertegner samarbeidsavtale med trygdeetaten får en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret som skal sørge for at trygdeetatens virkemidler utløses raskt og effektivt. Per 5. september 2003 har nærmere 4 900 virksomheter inngått samarbeidsavtaler og i disse virksomheter arbeider 44,7 prosent av alle arbeidstakere.