Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Irak

Etter mange års vanstyre og som følge av krig står man foran store gjenoppbyggingsoppgaver i Irak. Ikke minst gjelder det infrastruktur som elektrisitet, vann og kloakk. Andre store oppgaver er politiske og økonomiske reformer og reform av sikkerhetssystemet (militæret, politi og rettsvesen). Sikkerhetsrådet vedtok 22. mai 2003 resolusjon 1483 som opphever sanksjonene mot Irak. Resolusjonen appellerer til medlemslandene om å bidra til stabilitet og sikkerhet i Irak. Det er etablert en internasjonal stabiliseringsstyrke hvor Norge bidrar med et ingeniørkompani innrettet mot humanitære formål.

Det er opprettet et midlertidig styringsråd (Interim Governing Council, IGC) med 25 irakiske medlemmer. Det tas sikte på å opprette en kommisjon som skal utarbeide et utkast til grunnlov. USA la 4. september 2003 fram et resolusjonsforslag for Sikkerhetsrådet som vil åpne for en multinasjonal fredsbevarende styrke under FN-mandat, ledet av USA. Forslaget legger opp til gradvis overføring av suverenitet til irakiske organer. Kjernen i drøftelsene i Sikkerhetsrådet er hvor raskt irakisk suverenitet skal gjenopprettes. En giverlandskonferanse for Irak vil bli holdt i Madrid 23.-24. oktober 2003.