Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jernbane

Til jernbaneformål er det foreslått i alt 6,2 milliarder kroner. Dette er en økning med 400 millioner kroner eller nær 7 prosent i forhold til 2003 (korrigert for at det i 2003-budsjettet ligger inne en engangsutgift på 200 millioner kroner i tilførsel til ny egenkapital til NSB AS).

4,8 milliarder kroner av midlene til jernbaneformål går til Jernbaneverket til utbygging, drift og vedlikehold av jernbanens kjøreveg. Sammenlignet med 2003 er dette en økning med 366,2 millioner kroner eller 8,3 prosent. Det er blant annet satt av 550 millioner kroner til utbygging av togradiosystemet GSM-R på strekninger som i dag ikke har sikker togkommunikasjon. Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det også foreslått 1,1 milliarder kroner til fortsatt arbeid med nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker, for å øke kapasiteten på jernbanenettet og legge til rette for økt togtrafikk.

Til kjøp av persontransporttjenester med tog er det foreslått 1 416 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at NSB i 2004 opprettholder drift av nattog på Dovrebanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen. Regjeringen vil også forbedre ordningen med rabatterte kollektivreiser for studenter over lengre avstander med NSB.

Innføringen av merverdiavgift for persontransport og avvikling av el-avgiften for produksjonsvirksomhet vil bety økonomiske fordeler for blant annet NSB. Det nye systemet med merverdiavgift vil alene gi avgiftslette for NSB og Flytoget på om lag 125 millioner kroner per år.

For Statens jernbanetilsyn er det foreslått 26 millioner kroner. Dette er en økning på 22 prosent i forhold til saldert budsjett for 2003.

Lenker:

St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

Pressemelding om jernbaneformål

Se også kollektivtransport