Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordbruksfradrag

Det gis et særskilt fradrag i alminnelig inntekt fra jord- og hagebruk på inntil 61 500 kroner for hver driftsenhet pr. år. Det er aktuelt å stramme inn grunnlaget for fradraget ved å trekke ut kapitalinntekter det ikke er knyttet aktivitet til fra bondens side. Det er samtidig aktuelt å utvide grunnlaget for fradraget til å omfatte inntekter fra produksjon av biomasse og bioenergi. Regjeringen vil vurdere forslag til en slik omlegging av jordbruksfradraget innenfor en provenynøytral ramme. Regjeringen vil fremme forslag til endringer i jordbruksfradraget, med mulig virkning for 2004, i Revidert nasjonalbudsjett 2004.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.3.2.