Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kola

Nikkelsmelteverket i Petsjenga på Kolahalvøya hadde på begynnelsen av 1990-tallet et utslipp av SO2 på over 250.000 tonn årlig. Disse utslippene har stått for en betydelig del av forurensningen i nordområdene på norsk og russisk side. I løpet av de siste årene er SO2 -utslippene redusert til 150.000 tonn, men utslippene må ytterligere ned for å unngå fortsatt skade på helse og miljø i de nordlige grenseområdene. Under behandlingen av St.prp. nr. 84 (2000-2001) sluttet Stortinget seg til at Norge skal bidra med økonomisk støtte på inntil 270 millioner kroner til modernisering av nikkelverket i Petsjenga. Det er forventet at prosjektet skal resultere i en reduksjon i utslippene av svoveldioksid, støv og tungmetall på minst 90 prosent. Dette vil gi merkbar bedring av helse og miljø lokalt og for miljøet i Finnmark. Moderniseringsprosjektet er tredelt, og briketteringsanlegget i Zapoljarny er fullført. Utslippene er redusert med omlag 30 000 tonn SO2 pr. år. Prosjektet skulle etter planen vært ferdigstilt innen utgangen av 2006. Prosjektet blir imidlertid forsinket med 1-1,5 år. Dette vil imidlertid ikke påvirke størrelsen på utslippsreduksjonene.