Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kollektivtransport

Regjeringen styrker kollektivsatsingen betydelig i 2004. Innsatsen vil særlig bli rettet inn mot storbyene, der et godt kollektivtilbud er et nødvendig helse- og miljøvennlig alternativ til økt bilbruk.

Bevilgningene til kollektivtiltak over Samferdselsdepartementets budsjett øker til nær 8 400 millioner kroner, noe som er 7 prosent eller 574 millioner kroner mer enn for 2003. I tillegg kommer nær 370 millioner kroner fra bompengeordninger og midlene til lokal kollektivtransport som kanaliseres over Kommunal- og regionaldepartementets rammetilskudd til fylkeskommunene. Fylkeskommunene bruker til sammen om lag 4 milliarder kroner hvert år til kollektivtransport.

Forslaget om å innføre 6 prosent merverdiavgift for persontransport betyr en vesentlig gevinst for transportselskapene, og er anslått til om lag 500 millioner kroner per år. Forslaget om å frita produksjonsvirksomhet fra el-avgift vil også bidra til å redusere kostnadene for tog, T-bane og trikk. Disse avgiftslettelsene kommer i tillegg til den økte kollektivsatsingen over samferdselsbudsjettet.

100 millioner kroner er avsatt til en ny belønningsordning for å stimulere storbyområdene til å gjennomføre tiltak som bedrer kollektivtilbudet og reduserer biltrafikken.

610 millioner kroner skal brukes til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Av dette er nær 500 millioner kroner avsatt til i Oslo-området, hvor det særlig satses på T-banen. Kollektivsatsingen over vegbudsjettet er særlig rettet inn mot tiltak for å bedre framkommeligheten for buss og trikk.

For jernbanen blir det fortsatt gitt prioritet til tiltak på kjørevegen på hovedstrekningene, ”intercitytriangelet” og nettet rundt de største byene. Om lag 1 870 millioner kroner er foreslått til investeringer i jernbanenettet, en økning på nær 40 prosent i forhold til 2003. Innsatsen vil i hovedsak omfatte utbygging av nytt dobbeltspor på strekningen Sandvika–Asker og utbygging av togradiosystemet GSM-R.

1 416 millioner kroner er foreslått til kjøp av persontransporttjenester med tog. Regjeringen vil også forbedre ordningen med rabatterte kollektivreiser for studenter som reiser med NSB over lengre avstander.

Lenker:

St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

Pressemelding om samferdselsbudsjettet