Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Kommunenes inntekter består av skatteinntekter, gebyrer og bevilgninger over statsbudsjettet. Deler av overføringene fra staten er øremerket særskilte formål, mens resten er frie inntekter. Inntektene går til å dekke utgifter til både lovpålagte tjenester og tjenester kommunene selv velger å prioritere.

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 2003 til 2004 anslås i Nasjonalbudsjettet 2004 til om lag 3¾ milliarder kroner, eller knapt 1,9 prosent, regnet i forhold til det nivået på kommunesektorens inntekter for 2003 som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2003. Dette er i tråd med de signalene som ble gitt i Kommuneproposisjonen for 2004. Når det tas hensyn til ny informasjon som innebærer en anslått reduksjon i skatteinntektene for kommunene i 2003 på ½ milliarder kroner i forhold til det som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2003, anslås en reell økning i inntektene på om lag 4¼ milliarder kroner, eller vel 2,1 prosent, regnet i forhold til anslag på regnskap for 2003.

Regjeringen legger i dette budsjettet i utgangspunktet opp til en reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 1,8 milliarder kroner fra 2003 til 2004, inkludert økte bevilgninger til ressurskrevende brukere. Dette er en nedjustering på i underkant av ½ milliarder kroner i forhold til den varslede veksten i Kommuneproposisjonen, og er knyttet til oppfølgingen av barnehageforliket i Stortinget som innebærer økte øremerkede tilskudd til denne sektoren. Oppfølging av Stortingets vedtak om at ressurskrevende brukere skal finansieres gjennom en overslagsbevilgning innebærer imidlertid at økte bevilgninger på vel ½ milliarder kroner knyttet til denne gruppen plasseres på et øremerket tilskudd, mens Regjeringen i Kommuneproposisjonen la opp til at satsingen til ressurskrevende brukere skulle ses i sammenheng med veksten i frie inntekter. Etter overføring av bevilgningen til ressurskrevende brukere til en øremerket post, kan veksten i frie inntekter anslås til vel 1¼ milliarder kroner, tilsvarende om lag 0,9 prosent I tillegg til veksten i frie inntekter kommer kompensasjon for merkostnader knyttet til Skolepakke II med om lag 240 mill. kroner. Regnet i forhold til anslag på regnskap 2003 anslås en reell økning i kommunesektorens frie inntekter på vel 1¾ milliarder kroner fra 2003 til 2004.

Øremerkede tilskudd anslås å øke reelt med i underkant av 15 prosent fra 2003 til 2004, tilsvarende om lag 2,7 milliarder kroner. De største økningene knytter seg til barnehagesektoren og ressurskrevende brukere.