Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konkurranseevne

Deltakelsen i internasjonal handel gjør det mulig å oppnå en langt høyere levestandard enn dersom økonomien hadde vært mer skjermet overfor utenlandsk konkurranse. Land som deltar i internasjonal handel, må over tid ha en rimelig balanse i utenriksøkonomien. Fordelene ved internasjonal handel blir imidlertid vesentlig redusert hvis en ikke samtidig sørger for en full og effektiv ressursutnyttelse. Et lands konkurranseevne i vid forstand uttrykker evnen til å opprettholde en rimelig balanse i utenriksøkonomien over tid, samtidig som en har full og effektiv utnyttelse av ressursene.

En kan ikke uten videre trekke slutninger fra utviklingen i konkurranseevnen for enkeltbedrifter eller enkeltnæringer til utviklingen i konkurranseevnen for et helt land. En bedring i konkurranseevnen for en næring, for eksempel gjennom subsidiering av innsatsfaktorene, kan gi en dårligere utnyttelse av ressursene samlet sett, og dermed svekke konkurranseevnen for landet som helhet.

Høyere kostnadsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere vil over tid bidra til at konkurranseevnen svekkes og at de sektorene som er utsatt for konkurranse fra utenlandske produsenter, taper markedsandeler. I de fleste bedrifter vil lønnskostnadene, direkte og indirekte via leveranser fra andre sektorer, være den dominerende kostnadskomponenten. Men også faktorer som kapitalkostnader og energikostnader påvirker kostnadsnivået i produksjonen.

De siste årene har norske bedrifter som konkurrerer med utenlandske, tapt markedsandeler både på hjemme- og eksportmarkedet. Dette må særlig ses i sammenheng med at norsk industri har tapt kostnadsmessig konkurranseevne. Svekkelsen av kronekursen siden årsskiftet 2002/2003 har bidratt til at utsiktene for de konkurranseutsatte næringene er bedret. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å veie opp for den markerte svekkelsen av den kostnadsmessige konkurranseevnen siden 1998, som følge av at lønnsveksten i norsk industri har vært vesentlig sterkere enn hos våre handelspartnere.