Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå (SSB) 40 000 - 45 000 prisobservasjoner fra et utvalg på om lag 900 varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i KPI, vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket ifølge SSBs forbruksundersøkelse.

Prisveksten har avtatt betydelig gjennom inneværende år. Veksten i konsumprisindeksen (KPI) falt fra 5 prosent i januar til 1,5 prosent i juli. I august tiltok prisveksten noe igjen til 2,1 prosent Svært høye strømpriser var hovedårsaken til den sterke prisveksten i begynnelsen av året, og en økning i strømprisene var også den viktigste årsaken til oppgangen i august.

Justert for avgifter og utenom energipriser (KPI-JAE) har prisveksten avtatt fra 2,7 prosent i juli i fjor til 0,9 prosent i august i år. I hovedsak skyldes denne nedgangen fall i prisene på importerte konsumvarer og lavere vekst i husleiene. Den gjennomsnittlige konsumprisveksten anslås nå til 2,6 prosent i 2003, mot et anslag på 2,75 prosent i Revidert nasjonalbudsjett 2003. For neste år anslås det en vekst i konsumprisene på 1,25 prosent Det er lagt til grunn at energiprisene vil bidra til å trekke opp prisveksten med 1,4 prosentpoeng i inneværende år, og redusere prisveksten med 0,7 prosentpoeng til neste år. Prisveksten justert for avgiftsendringer og utenom energivarer anslås til 1,25 prosent i 2003 og 1,75 prosent 2004.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjett 2004 avsnitt 2.7