Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kronekursen

Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange norske kroner en må betale for én (100) enhet(er) av en annen valuta. En styrking av kronekursen betyr at én krone blir mer verdt målt i forhold til utenlandsk valuta. Verdien av norske kroner styrket seg markert fra andre halvdel av 2000 og fram til utgangen av 2002. Målt ved industriens effektive kronekurs (konkurransekursindeksen) styrket kronen seg i denne perioden med vel 16 prosent, hvorav to tredeler kom gjennom 2002. Så langt i år har kronekursen svekket seg med vel 9 prosent Dette er forholdsvis markerte kursutslag sammenliknet med utviklingen gjennom store deler av 1990-tallet.

Høy rentedifferanse i forhold til utlandet var trolig hovedforklaringen på styrkingen av kronen. Internasjonal økonomi var gjennom 2001 og 2002 preget av lav vekst og økende arbeidsledighet. Gjennom pengepolitikken har myndighetene i en rekke land søkt å motvirke dette, og internasjonale renter har kommet ned på et historisk sett svært lavt nivå. I Norge var kapasitetsutnyttingen høy og arbeidsledigheten lav gjennom 2001 og første halvår 2002. Samtidig holdt oljeprisen seg høy. Et stramt arbeidsmarked resulterte i sterk lønnsvekst i 2002. Dette førte til at Norges Bank holdt norske renter på et høyt nivå.

En vedvarende sterk kronekurs, på det nivået vi opplevde gjennom 2002, er etter departementets vurdering ikke forenlig med balansert vekst i fastlandsøkonomien. Utslagene i kronekursen skyldtes trolig i noen grad overdrevne oppfatninger hos markedsaktørene av omstillingsbehovet i økonomien knyttet til innfasingen av oljeinntekter.

Den reelle kronekursen kan defineres som forholdet mellom det norske og det utenlandske prisnivået, målt i felles valuta. Endringer i realkursen gir uttrykk for utviklingen i kjøpekraften for norske kroner. Utviklingen i realvalutakursen gir også et uttrykk for næringslivets kostnadsmessige konkurranseevne, men da er det forskjellen i lønnskostnadsvekst, og ikke inflasjon, som inngår. Den reelle kronekursen kan styrke seg enten ved at norske priser og kostnader stiger raskere enn i utlandet, eller ved at kronekursen styrker seg nominelt.