Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturminner

Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser og som grunnlag for opplevelser og videreutvikling av fysiske omgivelser. Satsingen på kulturminneområdet fortsetter for å hindre tap av kulturminner. Avkastningen fra det nyopprettede Kulturminnefondet er doblet i forhold til 2003, fra 6,5 millioner kroner til 13,0 millioner kroner. Innenfor de ordinære tilskuddsmidlene over Riksantikvarens budsjett vil nasjonalt viktige kulturminner bli prioritert, særlig arbeidet med de norske områdene på UNESCOs verdensarvliste hvor bevilgningen til Bergstaden Røros foreslås økt med 5,5 millioner kroner sammenlignet med 2003. Dette innebærer blant annet økt innsats på brannsikring og tiltak for å sette i stand Røroskirka. Bevilgningen til Bryggen i Bergen foreslås økt med 2 millioner kroner sammenlignet med 2003. Nye norske nominasjoner til UNESCO-listen, Vegaøyene og Vestnorsk fjordlandskap, vil også bli fulgt opp. Av andre satsinger foreslår Regjeringen blant annet 1 million kroner til arbeidet besøkssenter ved Borgund stavkirke og 1 million kroner til Kaupangprosjektet. I tillegg foreslås en økt tilsagnsfullmakt på 10,0 millioner kroner under kap. 1429 Riksantikvaren, noe som bidrar til økt aktivitet på kulturminneområdet 2004.