Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalitetsreformen

Kvalitetsreformen innebærer en omfattende omlegging av høyere utdanning i Norge. Målene med Kvalitetsreformen er blant annet bedre kvalitet både på utdanning og forskning, tettere samarbeid med samfunns- og næringsliv, en styrking av det internasjonale aspektet, og økt studieintensitet.

Kvalitetsreformen iverksettes senest høsten 2003 ved universitetene og høyskolene. I 2003 ble det bevilget 500 millioner kroner for å gjennomføre Kvalitetsreformen. I tillegg ble det bevilget 127 millioner kroner til vitenskapelig utstyr som en må se i sammenheng med gjennomføringen av reformen. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningene i 2004. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge ytterligere 517 millioner kroner til Kvalitetsreformen. Samlet utgjør dette 1 144 millioner kroner i 2004 til Kvalitetsreformen. Kvalitetsreformen er med dette fullfinansiert i tråd med Stortingets forutsetninger om hva som er et nødvendig bevilgningsnivå for å imøtekomme målene som ligger i Kvalitetsreformen, se nærmere omtale under kategori 07.60 i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Utdannings- og forskningsdepartementet.

Utdanningsinstitusjonene har fra høsten 2003 fått på plass de faglige, økonomiske og organisatoriske hovedelementene i Kvalitetsreformen. Studier er utviklet, justert og tilpasset ny gradsstruktur. Det er lagt til rette for nye studentaktive lærings- og vurderingsformer. System for kvalitetssikring er utviklet, eller er under utvikling. Universitet og høgskoler har fått økt frihet til selv å organisere sin virksomhet, og har samtidig fått større ansvar for å kunne fremvise positive resultater av virksomheten.