Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Likestilling

I år er det andre gang Regjeringen legger fram et særskilt vedlegg til budsjettet, som gir en samlet presentasjon av departementenes arbeid med å synliggjøre kjønns- og likestillingsperspektivet på mange politikkområder (se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Barne- og familiedepartementet). I tillegg legges fram et særskilt vedlegg som gir en samlet presentasjon av departementenes arbeid med å knytte kjønns- og likestillingsperspektiv opp mot budsjettprosessen. Rapporten inneholder konkrete eksempler fra departementene på hvordan de ivaretar kjønnsperspektiv og mål om likestilling i budsjettarbeidet.

Regjeringen vil foreslå fortsatt aktiv deltakelse i EUs 5. handlingsprogram for likestilling mellom kjønnene (2001-2005). Programmet er et viktig instrument for å iverksette EUs samlede strategi for likestilling mellom kvinner og menn. Målet med bevilgningen er å stimulere internasjonalt samarbeid for likestilling mellom kvinner og menn. Programmet finansierer prosjekter og aktiviteter innen strategiens fem områder: likestilling i det økonomiske liv, deltakelse og representasjon i samfunns- og arbeidsliv, sosiale rettigheter, borgerlige rettigheter og kjønnsrollemønstre. Frivillige organisasjoner, arbeidslivsorganisasjoner, nettverk som arbeider for likestilling mellom kvinner og menn på europeisk nivå og offentlige myndigheter kan delta i programmets aktiviteter. Norge vil i 2004 lede et samarbeidsprosjekt om kvinner og eierskap i næringslivet og jordbruket.