Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnskostnader

Lønnskostnader inkluderer alle former for lønnsutbetaling og indirekte lønnskostnader, herunder arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver. Lønnskostnader brukes ofte ved internasjonale sammenlikninger av konkurranseevnen. Siden 1997 har veksten i lønnskostnadene for norske industriarbeidere vært høyere enn hos våre handelspartnere.

Årslønn måler gjennomsnittlig årslønn til arbeidstakere som utfører et fullt avtalefestet årsverk. Det innebærer at overtid holdes utenfor. Årslønnsveksten i 2002 er av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslått til 5,7 prosent. Lønnsveksten er anslått å avta betydelig i 2003. Den gjennomsnittlige lønnsveksten i denne meldingen anslås til 4,5 prosent i år og 4 prosent til neste år. Anslaget for neste år er nedjustert med 0,25 prosentpoeng siden Revidert nasjonalbudsjett 2003. Dette må blant annet ses på bakgrunn av at anslått konsumprisvekst i 2004 er nedjustert, noe som vil gi betydelig reallønnsvekst selv med moderate lønnstillegg. Anslagene i Nasjonalbudsjettet 2004 innebærer at reallønnsveksten kan bli om lag 2,75 prosent neste år, dvs. klart høyere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

Se nærmere i Nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.7.