Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Løyvekjøretøy

Kjøretøy som er registrert på innehaver av løyve er fritatt for engangsavgift, årsavgift og vektårsavgift. Kjøretøy som leases/leies fra et annet selskap til løyveinnehaver, er ikke omfattet av fritaket. Med virkning fra 1. januar 2004, foreslår Regjeringen å utvide fritaket til gjelde langtidsleie av busser til løyveinnehaver og busser som kjører på langtidskontrakt for myndighet/selskap som har slikt løyve. Kontraktene må etter forslaget ha en varighet på minst ett år for at fritaket skal komme til anvendelse. Ettersom busser allerede er fritatt for engangsavgift, vil forslaget i hovedsak få betydning for vektårsavgiften.

Vi viser til St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 4.5.3.