Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftfart

Regjeringen foreslår 885 millioner kroner til luftfartsformål i 2004. Dette er en økning på om lag ti prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2003, korrigert for engangsutgifter i forbindelse med etableringen av Avinor AS.

Til statlige kjøp av flyrutetjenester er det for 2004 foreslått 420,5 millioner kroner. Dette vil gi om lag samme aktivitetsnivå som i 2003, basert på dagens anbudskontrakter.

I alt 277 millioner kroner er foreslått som tilskudd til regionale flyplasser. Av dette beløpet gjelder 264 millioner de regionale flyplassene til Avinor AS, mens resten av beløpet går til en del andre regionale flyplasser.

164,2 millioner kroner er avsatt til Luftfartstilsynet, noe som er en økning på om lag 37 prosent. Økningen har sammenheng med kostnader ved å flytte Luftfartstilsynet fra Oslo til Bodø.

Forslaget til budsjett for Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane er på til sammen 23,3 millioner kroner. Dette er om lag det samme som saldert budsjett for 2003.

Lenker:

St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

Se også pressemelding om "Auka tilskott til luftfartsføremål".