Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marin forskning og utvikling

Torskeoppdrett

Tromsø-miljøet styrkes ytterligere som tyngdepunkt for nasjonal forskning knyttet til utvikling av torsk som oppdrettsart. Bevilgningen til avlsprogrammet for torsk i regi av Fiskeriforskning er styrket med 12 millioner kroner, til 22 millioner kroner, for å dekke husleie- og driftskostnader for en ny avlsstasjon for torsk.

Bioteknologi

Det er viktig at det legges til rette for målrettet forskning og næringsutvikling for å fremme kommersialisering av marin bioteknologi. Forskningsprogrammet marin bioteknologi i Tromsø (MaBiT) var planlagt for perioden 1997-2002, men ble videreført i 2003 i påvente av avklaring av hvordan dette arbeidet skal ivaretas i framtiden. Fiskeridepartementet tar sikte på å gi tilskudd til MaBiT for en ny periode 2004-2008, og i budsjettforslaget for 2004 settes det av 5 millioner kroner til programmet.

Marin biobank

Etablering av en marin biobank er viktig både ut fra et forvaltningsmessig, vitenskapelig og kommersielt perspektiv. Biobanken skal blant annet sikre utnyttelse av informasjon om marine organismer og ressurser. Fiskeridepartementet bidro i 2003 med midler til etablering av en nasjonal marin biobank i Tromsø (Marbank), og det er satt av inntil 4 millioner kroner til å dekke etableringskostnader også i 2004.

Forvaltningsplan for Barentshavet

Arbeidet med forvaltningsplan for Barentshavet og utredninger av effekter av næringsaktivitet i området skal prioriteres i 2004. Havforskningsinstituttet har en viktig rolle som koordinator av utredningsarbeidet knyttet til fiskeri, havbruk og skipstrafikk.

Ressursforskning

Havforskningsinstituttet vil styrke og endre den forskningsfaglige tilnærmingen til ressursforskning. Det arbeides for å ta i bruk mer avanserte numeriske modeller som evner å håndtere komplekse vitenskapelige system for ressursforskning som grunnlag for rådgivningen. Endringen gjøres ut fra erkjennelsen av at ressursforskningen må sees ut fra en økosystemtilnærming, dvs. i en større biologisk og miljømessig sammenheng.

Sjømat

Forskning knyttet til trygg og sunn sjømat har høy prioritet også i 2004. Det er et mål at Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) skal være ledende innen forskning og være rådgiver i forhold til sjømat og human ernæring samt problemstillinger knyttet til fremmedstoffer i sjømat. I tillegg øremerkes 4,5 millioner kroner over kap. 285 post 52 under Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett til NIFES. Midlene skal gå til å utvikle instituttets IKT-infrastruktur gjennom å investere i ny strategisk forskningsprogramvare, LIMS (Laboratory Information Management System).

Forskningsrådet

Fiskeridepartementets tilskudd til Norges Forskningsråd foreslås økt med 6 millioner kroner.

SND

Fiskeridepartementet opprettholder tilskuddet til det marine innovasjonsprogrammet på 10 millioner. For å styrke lønnsomheten i marin sektor skal SND konsentrere innsatsen mot områder som løfter innovasjonstakten og øker Det rettes særlig fokus mot nye marine arter i oppdrett med hovedvekt på torsk og skjell. Støtte kan gis til tiltak rettet mot konkrete utviklingsoppgaver i den enkelte bedrift, til nettverk på tvers av geografi og til delfinansiering av pilotprosjekter og programmer med forankring i de regionale utviklingsplanene (RUP).