Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Matproduksjonsavgifter

Fra 1.1.2004 blir det etablert et nytt felles tilsyn for all matproduksjon - Mattilsynet. Budsjettsituasjonen og de store utfordringene på matområdet gjør det nødvendig å øke inntektene fra avgifter og gebyrer. Det legges derfor opp til en inntektsøkning på om lag 195 millioner kroner under matforvaltningen. Matproduksjonsavgiftene skal bl.a. dekke tilsyn og kontroll langs hele matproduksjonskjeden. Inntektene fra matproduksjonsavgiftene anslås til vel 460 millioner kroner i 2004.

For nærmere omtale av avgiftene vises det til St.prp. nr. 1 (2003-2004) Landbruksdepartementet og St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.22.