Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftskompensasjon for kommunene (Rattsø-utvalget)

Kommunal og statlig forvaltning er i hovedsak utenfor merverdiavgiftssystemet og har dermed ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift. Merverdiavgiften bidrar dermed til konkurransevridninger mellom kommunal og privat tjenesteproduksjon ved at produksjon av avgiftspliktige jenester med egne ansatte i kommunene blir mer lønnsomt enn å kjøpe tjenestene fra private.

Ved kongelig resolusjon 11. januar 2002 ble det oppnevnt et offentlig utvalg for å utrede løsninger som medfører at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger om egenproduksjon eller eksternt kjøp av tjenester. Utvalget ble ledet av professor Jørn Rattsø og avga sin endelige innstilling i desember 2002, jf. NOU 2003: 3. Utvalget anbefalte en generell ordning med kompensasjon for merverdiavgift for kommunesektoren.

På bakgrunn av utvalgets anbefaling foreslår Regjeringen en ny ordning med generell kompensasjon for merverdiavgift for kommunesektoren fra 1. januar 2004. Ordningen innebærer at kommunene får tilbakebetalt merverdiavgiften på anskaffelse av alle varer og tjenester. Ordningen finansieres i hovedsak av kommunesektoren samlet gjennom en engangsreduksjon i kommunenes frie inntekter. Regjeringens forslag vil motvirke konkurransevridningen som følger av dagens regelverk, slik at private kan konkurrere på like vilkår med kommuner om kommunal tjenesteproduksjon.

Ordningen er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.2.1 og Ot. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer, kap. 20.