Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftspliktige – minstegrense for registrering i merverdiavgiftsmanntallet

Den generelle minstegrensen for registrering i merverdiavgiftsmanntallet er i dag en avgiftspliktig omsetning på 30 000 kroner. Regjeringen foreslår å øke grensen til 50 000 kroner. Dette vil gi forenklinger for både skatteetaten og de avgiftspliktige. Blant de avgiftspliktige med lav omsetning er det mange som leverer negative oppgaver, dvs. at deres refusjonskrav overstiger pliktige merverdiavgiftsinnbetalinger. En heving av grensen vil derfor øke statens proveny. Det økte provenyet anslås til om lag 400 millioner kroner påløpt i 2004.

Forslaget er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.2.4 og Ot. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer, punkt 19.2.