Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøtiltak - samferdselssektoren

Regjeringen foreslår at det i 2004 skal brukes 360 millioner kroner til særskilte miljø- og servicetiltak langs riksvegnettet. Størstedelen av midlene vil bli benyttet til støyskjerming. Av dette skal 280 millioner kroner bevilges over statsbudsjettet. Øvrige midler vil bli stilt til rådighet fra bompengeselskapene. Disse tiltakene gjennomføres for å følge opp krav om støyreduserende tiltak, i tråd med bestemmelser som følger i forskrift om grenseverdier for støy.

Regjeringen foreslår 16 millioner kroner til Jernbaneverket, slik at krav i støyforskriften oppfylles innen utgangen av 2004.

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til jernbane, tiltak for kollektivtrafikk på vegnettet og til utbygging av T-banen i Oslo, i tillegg til flere nye tiltak for å øke konkurransekraften til kollektivtransporten. Styrking av kollektivtransporten er av stor betydning for å bedre miljø og helse i storbyområdene.

Samferdselsdepartementet går inn for å bruke 6,2 millioner kroner til forsøk med alternative drivstoffer og miljøvennlig teknologi. Dette er en økning på 2,7 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2003. Økningen har sammenheng med at Samferdselsdepartementet ønsker å øke satsingen på utvikling av hydrogen- og brenselscelleteknologi (null-utslippsteknologi).

Lenker:

- St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

- Pressemelding om mer miljøvennlig samferdsel