Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling

Regjeringen presenterer i Nasjonalbudsjettet 2004 en –nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling Nasjonal Agenda 21. Handlingsplanen skal bidra til å følge opp FN-toppmøtene i Rio de Janeiro i 1992 og i Johannesburg i 2002, den nordiske strategien for bærekraftig utvikling vedtatt av Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i 2001 og andre internasjonale forpliktelser. Planen følger også opp den nasjonale strategien for bærekraftig utvikling som ble presentert i august 2002.

Handlingsplanen har et globalt perspektiv, med vekt på internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom. Planen fokuserer på handling på utvalgte områder som blant annet klima, biologisk mangfold, ressursutnyttelse og helse- og miljøfarlige kjemikalier. Den skisserer hva myndigheter, næringsliv, organisasjoner og den enkelte kan gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling.

I tråd med anbefalingene fra FN-toppmøtene om bærekraftig utvikling la Regjeringen opp til en prosess hvor en har søkt å inkludere blant annet representanter for frivillige organisasjoner, lokalforvaltning og næringsliv i arbeidet med handlingsplanen. Dette er skjedd gjennom konferanser, ulike former for dialog og skriftlige innspill. Det kom også inn mer enn 70 høringsuttalelser til utkastet til handlingsplan.

Gjennom handlingsplanen vil Regjeringen bidra til å gi bærekraftig utvikling en fast plass på det politiske sakskartet. Regjeringen ser det som viktig at arbeidet med bærekraftig utvikling knyttes opp mot sentrale politiske prosesser og politisk-økonomiske dokumenter. Det er en viktig bakgrunn for at handlingsplanen presenteres som del av Nasjonalbudsjettet 2004 og at Regjeringens arbeid med å følge opp handlingsplanen vil omtales i nasjonalbudsjettene og langsiktige plandokumenter.

Les også om NA 21 på Finansdepartementets hjemmesider .

Se også pressemelding om Nasjonal Agenda 21