Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nemndsstrukturen i ligningsforvaltningen

Regjeringen foreslår endringer i nemndsstrukturen i ligningsforvaltningen slik at denne tilpasses organiseringen av ligningskontorene. Forslaget innebærer at antallet ligningsnemnder og overligningsnemnder reduseres slik at det blir en ligningsnemnd og en overligningsnemnd for hvert ligningskontor (99 mot tidligere 435).

Etter forslaget skal fylkestinget tillegges kompetansen til å oppnevne medlemmer til de lokale nemnder, men slik at tinget må velge blant de kandidater som foreslås av de berørte kommunestyrer. Der nemndene kun omfatter en kommune, forslås det at kompetansen tillegges vedkommende kommunestyre. Ordningen med lokale og regionale takstutvalg foreslås opphevet.

De nye nemndene må oppnevnes av de nyvalgte fylkestingene etter at de foreslåtte lovendringene er vedtatt. Ettersom lovendringene ikke vil foreligge før sent i høst kan det, for å unngå en lengre periode etter nyttår uten de nye nemndene i funksjon, være hensiktsmessig å starte administrativ forberedelse og utvelgelse av kandidater. Slike forberedende skritt må tas med forbehold om Stortingets vedtakelse av lovendringene.

I de tilfellene der kommunen er den eneste i ligningskontorets distrikt, og oppnevningsordningen for nemndene dermed ikke endres, kan det nyvalgte kommunestyret oppnevne nemndene også før lovendringene er vedtatt. Både fylkestinget og kommunestyret har anledning til å la oppnevningen av nemndene gjelde for en fireårsperiode fra 1. januar 2004, jf. ligningsloven § 2-8, uansett om oppnevningen skjer før eller etter nyttår.

Se nærmere omtale av forslaget i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget for 2004 kapittel 17.