Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nettofinansinvesteringer

Nettofinansinvesteringer er i nasjonalregnskapet definert som sparing fratrukket netto realinvesteringer. For hver enkelt sektor kan den finansielle formuesoppbyggingen plasseres som netto fordringsøkning, enten overfor andre innenlandske sektorer eller overfor utlandet. Den delen av finansinvesteringene som plasseres utenlands, betegnes som netto kapitalutgang for sektoren. Den samlede netto kapitalutgangen for alle sektorer er lik overskuddet på driftsbalansen. For landet sett under ett må all finansiell formuesoppbygging finne sted i utlandet.

Overskuddet på driftsbalansen pluss netto kapitaloverføringer fra utlandet til Norge motsvares av like store nettofinansinvesteringer for de innenlandske sektorene samlet. Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning har vært positive siden 1994, og anslås til neste år til om lag 107 milliarder kroner.

Nettofinansinvesteringene i husholdningene har i hovedsak vært positiv på 1990-tallet, og var særlig høy i fjor. Bedriftene i Fastlands-Norge hadde positive nettofinansinvesteringer på begynnelsen av 1990-tallet. Siden 1994 har imidlertid nettofinansinvesteringene i fastlandsbedriftene vært negative. Dette må ses i sammenheng med høye realinvesteringer. Innenlandske sektorers samlede nettofinansinvesteringer var om lag 200 milliarder kroner i 2002.

Se budsjettbalanse og handlingsregelen.