Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Normrenten

Stortingets finanskomité har sluttet seg enstemmig til Regjeringens forslag om endring av normrenta til 3,5 prosent, og forsalget til ny metode for fastsettelse for normrenten fra og med 2004.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

Normrenten benyttes til å beregne en eventuell skattepliktig fordel av et rimelig lån fra arbeidsgiver. Rentesatsen fastsettes av Stortinget. Dersom rentesatsen på lånet er lik eller høyere enn normrenten, beregnes det ikke en skattepliktig fordel. Hensynet til lik beskatning av avlønningsformer gjør at normrenten bør tilsvare den effektive renten arbeidstakere måtte betalt dersom de i stedet tok opp et lån til markedsbetingelser.

Regjeringen foreslår å senke normrenten fra 5,0 til 3,5 prosent med virkning fra 1. september 2003. Rentereduksjonen innebærer lavere rente for om lag 38 000 lånekunder i Statens Pensjonskasse fordi renten i Statens Pensjonskasse etter dagens regler fastsettes med utgangspunkt i normrenten. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett ble normrenten senket fra 6,5 prosent til 5,0 prosent fra 1. juli 2003. Etter dette har Norges Bank satt ned styringsrenten og utlånsrentene i markedet er gått ytterligere ned. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.5.1.

Normrenten fastsettes nå i Stortingets skattevedtak for det enkelte år. Variasjoner knyttet til renteutvikling gjennom året gjør det vanskelig å fastsette en normrente som skal tilsvare rentebetingelsene i markedet i forkant.

Regjeringen foreslår at det innføres en ny metode for beregning av normrenten fra 1. januar 2004, ved at normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler tillagt 0,5 prosentpoeng, med mulig endring hver 2. måned. Over tid vil dette trolig være et godt anslag på beste effektive markedsrente på utlån fra bankene. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.8.