Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norsk Akkreditering

Norsk Akkreditering (NA) har fram til i dag vært organisert som en avdeling ved Justervesenet. På bakgrunn av innspill fra Fagstyret for Norsk Akkreditering og Justervesenet foreslår regjeringen at Norsk Akkreditering skilles ut fra Justervesenet og opprettes som et selvstendig forvaltningsorgan. Forslag til budsjett for Norsk Akkreditering i 2004 er på 17,1 millioner kroner. Norsk Akkrediterings overordnede arbeidsmål:

  • være det ledende nasjonale miljøet for akkreditering og sikre nasjonal og internasjonal tillit til den norske akkrediteringsordningen
  • bistå næringsliv, offentlige myndigheter og forbrukere med faglig ekspertise, kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring innenfor områdene akkreditering og kvalitetsstyring.

Se også Justervesenet.