Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norskopplæring

Forvaltningsansvaret for norskopplæringen for voksne innvandrere overføres 1. januar 2004 fra Utdannings- og forskningsdepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet. Formålet med tilskuddet er å bidra til at voksne innvandrere får tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne ta videre utdanning og/eller delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet. Grovt sett har tilskuddsordningen omfattet utlendinger med oppholdstillatelse for mer enn tre måneder. Dermed er både innvandrere og flyktninger inkludert. For 2004 foreslår Regjeringen å fjerne tilskuddet til norskopplæring for personer som har fått en tillatelse på grunnlag av et arbeidsforhold etter 1. januar 2003 og deres familie, samt for personer med en EØS-tillatelse og nordiske borgere.

Det statlige tilskuddet til norskopplæring for voksne innvandrere har økt kraftig de seneste årene, fra 250 millioner kroner i 1997 til forslag om 1 milliard kroner for 2004. Dette har bl.a. sin årsak i flere deltagere, og en utvidelse av antall timer som tilbys den enkelte. I dag kan man få opptil 850 timer gratis norskopplæring, mens deltagere med svak skolebakgrunn kan få inntil 3000 timer opplæring. I oktober 2002 var det over 30 000 deltagere i opplæringen. Det var noe flere kvinner enn menn som deltok i norskopplæringen.

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut høringsbrev med forslag til vidtrekkende endringer i norskopplæringen, inklusive innføring av obligatorisk norskopplæring med minimum 300 timer for voksne innvandrere. Høringsbrevet har frist 15. oktober i år.