Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen

I forbindelse med vurderinger av løsninger som nøytraliserer merverdiavgiften for kommunesektoren har Finansdepartementet vurdert tilsvarende løsninger for statsforvaltningen. Finansdepartementet har lagt opp til en ordning som innebærer nettobudsjettering av merverdiavgift. Dette innebærer at merverdiavgiften ikke belastes regnskapene, men i stedet posteres på en egen utgiftspost i det sentrale statsregnskapet. Med en slik nettoføring vil forvaltningsorganene som omfattes, oppnå reduserte utgifter. For at budsjettrammene skal være om lag uendret, må nivået på alle budsjettposter justeres ned tilsvarende utgifter til merverdiavgift som i dag ligger inne i budsjettrammene. For å få gjennomført et mest mulig presist trekk, legges det opp til å etablere et regnskapmessig grunnlag for et slikt trekk i 2004.

Finansdepartementet vil gi nærmere retningslinjer overfor forvaltningen for hvordan den regnskapsmessige omleggingen fra 2004 skal gjennomføres. Når det regnskapsmessige grunnlaget for trekk foreligger i 2005, vil Regjeringen komme tilbake til et konkret forslag til en ordning med nettobudsjettering for ordinære forvaltningsorganer i budsjettet for 2006.

Saken er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.2.2